Regulamin

& 1

Regulamin

Informacje:

 1. Osoba wynajmująca musi mieć skończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami co najmniej 12 miesięcy.
 2. Osoba wynajmująca powinna posiadać dwa dokumenty ze zdjęciem w tym prawo jazdy ( paszport lub dowód osobisty )
 3. Samochód użyczany przez nas Państwu nie może być podnajmowany innym osobom czy podmiotom ponad to nie może służyć jako zewnętrzne źródło uruchomiania innych pojazdów jak również nie może służyć jako samochód holujący.
 4. Osoba wynajmująca bądź kierowca nie może być pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających czy narkotyków.
 5. Samochód może prowadzić jedynie osoba wskazana przez wynajmującego w umowie najmu.
 6. Umowa określa na jaki czas zostaje wynajęty samochód oraz miejsce gdzie samochód ma być odebrany i zdany jak również zawiera opis wynajmowanego samochodu.
 7. Przekroczenie czasu najmu o ponad godzinę będzie potraktowane jako nie dotrzymanie warunków umowy i zostanie naliczona opłata 250 € za korzystanie z samochodu poza warunkami umowy.
 8. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo bezzwłocznego odbioru samochodu na koszt osoby wynajmującej w przypadku użytkowania samochodu niezgodnie z umową z zapłatą, bez zwrotu kaucji.
 9. Najemca otrzymuje samochód zatankowany do pełna i zobowiązany jest do zwrotu samochodu z pełnym bakiem paliwa.
 10. W sytuacji gdy nie będziemy mogli skontaktować się z najemcą w ciągu 6 godzin od daty i godziny zakończenia najmu oraz niezwrócenia Samochodu, Wypożyczalnia potraktuje taką sytuację jako przywłaszczenie i podejmie odpowiednie kroki celem zgłoszenia kradzieży samochodu.
 11. Okres najmu może zostać przedłużony wyłącznie za zgodą wynajmującego po uprzednim kontakcie Najemcy drogą mailową lub telefoniczną, na co najmniej 24 godziny przed upływem okresu najmu przewidzianego w Umowie pod warunkiem dokonania przez Najemcę z góry opłaty za dodatkowy okres najmu.
 12. W przypadku braku zwrotu Samochodu w terminie określonym w Umowie lub w terminie uzgodnionym zgodnie z postanowieniem pkt . 11, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Samochodu w wysokości 300 € za każdy rozpoczęty dzień oraz ponosi odpowiedzialność finansową w sytuacji uszkodzenia i awarii Samochodu.
 13. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązującego w danym kraju. Nieznajomość przepisów nie zwalnia najemcy od odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 14. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić w niezmienionym stanie.
 15. Koszty zakupu płynów eksploatacyjnych ( płyn do szyb ), wymiany żarówek, naprawy ogumienia i innych materiałów eksploatacyjnych ponosi w całości Najemca.
 16. Przy zwrocie samochodu Najemca zobowiązany jest oddać samochód czysty w wewnątrz jak i na zewnątrz.
 17. Najemca bądź Kierowca zobowiązany jest do:
  a) Zabezpieczenia Samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza Samochodem dokumentów oraz kluczyków),
  b) Wykonywania na własny koszt obsługi codziennej Samochodu
  c) Stosowania w Samochodach właściwego paliwa.
 18. W samochodzie nie wolno palić tytoniu i pić alkoholu.
 19. W sytuacji oddania brudnego samochodu, gdy nie możemy ocenić stanu ewentualnych zarysowań czy uszkodzeń, mogą być pobrane od Najemcy po umyciu samochodu przez Wynajmującego.
 20. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Najemcy lub Kierowcy organom do tego uprawnionym (np. Policji, Gwardia Civil, Straż Miejska, służbom egzekwującym opłaty mandatów oraz biletów parkingowych ).
 21. W przypadku umowy długoterminowej dodatkowe warunki i harmonogram płatności zawarte są w załączniku do umowy.
 22. Najemca wyraża zgodę na umieszczenie w pojeździe lokalizatora GPS.

& 2

Wyjazd poza granicę Hiszpanii

 1. Wyjazd Samochodu poza granice Hiszpanii, wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na Umowie oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca. Podróże do regionów objętymi działaniami wojennymi oraz Białorusi, Ukrainy, Turcji, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Albanii i Mołdawii są zabronione.
 2. Wynajmujący zapewnia wyposażenie dodatkowe zgodnie z przepisami. W przypadku wyjazdu za granicę Najemca zobowiązany jest do doposażenia samochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju.& 3

Opłaty

 1. Najemca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich opłat związanych z wynajęciem Samochodu przed wynajmem kartą płatniczą wystawioną na imię i nazwisko Najemcy – Visa lub Mastercard. W przypadku Samochodów klasy premium, wymagana jest karta kredytowa.
 1. W monecie wynajmu pracownik pobiera opłatę za wynajem samochodu oraz dokonuje pre-autoryzacji kwoty kaucji zwrotnej w ramach zabezpieczenia na poczet wynajmu.
 1. Pre-autoryzacja kwoty kaucji zostaje odblokowana na koncie klienta w ciągu 7-14 dni, zależne od wewnętrznych rozporządzeń właściciela karty płatniczej (BANK).
 1. W sytuacji skrócenia okresu najmu wynikającego z umowy środki nie podlegają zwrotowi.
 1. W momencie anulowania opłaconej on-line rezerwacji na mniej niż 7 dni od dnia wynajmu jest naliczana opłata w kwocie 50 € za anulowanie rezerwacji, a reszta środków zostaje zwrócona na konto w przeciągu od 7 do 14 dni roboczych. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 24h przed odbiorem Samochodu opłacone środki nie podlegają zwrotowi.
 1. Najemca wyraża zgodę na obciążenie karty płatniczej, w przypadku naruszenia przez Najemcę Umowy Najmu.
 1. Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.
 2. Wynajmujący ma prawo do pobrania opłaty rezerwacyjnej w wysokości 10% wartości rezerwacji przy klasie Premium. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna w przypadku anulowania rezerwacji z winy Najemcy.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta, zwrot środków za wynajem wykonywany jest do 90 dni od daty zgłoszenia.


& 4

Ubezpieczenia

 1. Wynajmujący oświadcza, że Samochód posiada ubezpieczenia OC i NNW ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu wskazanych w niniejszej Umowie Najmu.
 2. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują Samochód za zgodą Wynajmującego.& 5

Awaria

 1. Wynajmujący w przypadku unieruchomienia wynajmowanego Samochodu, w miarę możliwości zapewni Najemcy Samochód zastępczy maksymalnie segmentu B na okres naprawy. Za okres oczekiwania dłuższy niż 24 godziny na Samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem Samochodu.
 2. Udostępnienie Samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
  a) utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od Samochodu,
  b) uszkodzenia Samochodu z winy Najemcy lub osoby nie uprawnionej do prowadzenia Samochodu
  c) unieruchomienia wynajętego Samochodu poza terytorium Hiszpanii,
  d) aktów wandalizmu.

& 6

Udział własny w szkodzie lub kradzieży
Collision Damage Waiver tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń w wyniku kolizji (CDW), Theft Protection tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży (TP)
Akceptując CDW i/lub TP Najemca przyjmuje obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującą stawką w dniu podpisania Umowy Najmu. W przeciwnym wypadku, w razie uszkodzeń, utraty lub kradzieży Samochodu lub jego części albo wyposażenia Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność zgodnie z wpisanym na umowie udziałem własnym w szkodzie. CDW i TP nie wyklucza odpowiedzialności najemcy w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez niego Warunków, przepisów prawnych lub warunków ubezpieczeniowych. Uszkodzenia opon, szyb, a także wnętrza Samochodu (uszkodzenia wyposażenia Samochodu, zniszczenia lub zaplamienia tapicerki oraz szkody spowodowane niedopałkami papierosów ), również brakujące elementy i wyposażenie Samochodu jak np. (antena radiowa, kołpaki, gaśnica, koło zapasowe itp.) nie podlegają ograniczeniu odpowiedzialności Najemcy Samochodu.
W przypadku otrzymania przez Najemcę samochodu zastępczego, nie podlega on zniesieniu udziału własnego w szkodzie a najemca ponosi pełną finansową odpowiedzialność za jego uszkodzenie.


& 7

Wypadki, uszkodzenie, kradzież.
1. W razie wypadku (związanego z uszkodzeniem lub bez uszkodzenia Samochodu), kradzieży lub uszkodzenia Samochodu w jakikolwiek inny sposób, Najemca lub inna osoba kierująca Samochodem obowiązana jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, a Najemca powinien zażądać wydania od Policji sporządzonego protokołu.
2. Każdy wypadek, uszkodzenie, utrata lub kradzież Samochodu muszą być natychmiast zgłoszone Wynajmującemu drogą mailową (biuro@odkryj-auto.pl) lub telefoniczną.
W każdym przypadku Najemca nie może zaakceptować roszczeń osób trzecich.
3. Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Wynajmującemu, oraz/lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą, w szczególności poprzez:
a) dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia wypadku lub kolizji
b) dostarczenie pełnych danych uczestników i świadków wypadku oraz dokładnego opisu zdarzenia
c) nie pozostawianie Samochodu bez opieki lub zabezpieczenia
d) w sytuacji gdy wypadek lub szkoda zostały spowodowane przez osobę trzecią – podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy oraz zabezpieczenie dowodów mogących się przyczynić do ustalenia odpowiedzialności sprawcy.
4. W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z wymienionych powyżej zapisów, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu lub osobie trzeciej, nawet w przypadku akceptacji CDW i/lub TP oraz wniesienia opłaty z tego tytułu.

& 8

Odpowiedzialność Wynajmującego
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w Pojeździe ani za jakiekolwiek opłaty (mandaty) obciążające Najemcę w związku z używaniem Samochodu w okresie najmu. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą Samochodem w okresie najmu.


& 9

Opłaty dodatkowe
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w wynajmowanym Pojeździe w przypadku:
a) umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,
b) uszkodzenia wnętrza Samochodu, opon, felg, wycieraczek, anteny, pozostawienie trwałych plam
c) prowadzenia Samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, a także bez ważnego prawa jazdy,
d) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży Samochodu,
e) ucieczki z miejsca wypadku,
f) wjazdu Samochodu za granicę bez zgody Wynajmującego, oraz wszystkich kosztów związanych z jego sprowadzeniem w przypadku szkody lub awarii.
g) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,
h) braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów
2. Każdy dzień postoju Samochodu w związku z powyższymi działaniami – 20 €.
3. Udostępnienie Samochodu osobie nieuprawnionej – 50 €.
4. Brak kluczyka – 150 €.
5. Brak dokumentów Samochodu (nie dotyczy kradzieży Samochodu ) – 100 €.
6. Brak tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde) – 40 €.
7. Palenie tytoniu w Samochodzie – 60 €.
8. Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści – 70 €.
9. Zwrot brudnego Samochodu – 10 €.
10. Zwrot Samochodu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – 10 €.
11. Zwrot Samochodu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem – 20 €.
12. Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego – 25 €.
13. Zatankowanie do Samochodu niewłaściwego paliwa – 300 €.
14. Demontaż części Samochodu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego – 500 €. + koszt uzupełnienia brakującej części w serwisie ASO. – 400 €
15. Każdorazowe przekroczenie prędkości powyżej 180 km h – 100 €
16. Brakujący element z listy wyposażenia standardowego (za każde) – 20 €
17. Uszkodzenie lub nie zwrócenie każdego z dobranych elementów wyposażenia dodatkowego (GPS, fotelik, łańcuchy, relingi i box dachowy) zobowiązany jest pokryć całkowity koszt brakującego wyposażenia.
18. Opłata Administracyjna za rozpoczęcie procedury przywłaszczenia Samochodu – 250 €.
19.Usługa tankowania Samochodu 20 €. + koszt paliwa.
20. W przypadku wyjazdu lub podjęcia próby wyjazdu za granicę Hiszpanii bez naszej zgody – 250 €
21. Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i/lub organów administracji o użytkowniku Samochodu, którym dokonano wykroczenia i/lub przestępstwa – 30 €
22. Opłata administracyjna za dokonanie płatności za mandat lub inną opłatę wynikająca z użytkowania samochodu przez klienta – 30 € + rzeczywisty koszt mandatu lub opłaty.